تبلیغات
تنهای عاشق - تست خودشناسی

تنهام.....:(

 

جدیدترین تست خودشناسی

 

این آخرین تست شخصیت شناسى است كه این روزها در اروپا بین روانشناسان در جریان است. پاسخهایش هم اصلاً كار دشوارى نیست. كافى است كمى به خودتان رجوع كنید. یك كاغذ و قلم هم كنار دستتان باشد كه بتوانید امتیازهایى كه گرفته اید را جمع بزنید. حاضرید؟ پس شروع كنید:


1ـ چه موقع از روز بهترین و آرام ترین احساس را دارید؟


الف ) صبح          ب )عصر و غروب                    ج ) شب


۲ـ معمولاً چگونه راه مى روید؟


الف) نسبتاً سریع، با قدم هاى بلند،        ب ) نسبتاً سریع، با قدمهاى كوتاه ولى تند و پشت سر هم،    ج ) آهسته تر، با سرى صاف روبرو،  د )   آهسته و سربه زیر،   هـ ) خیلى آهسته


 
۳ ـ وقتى با دیگران صحبت مى كنید؛


الف )مى ایستید و دست به سینه حرف مى زنید، ب) دستها را در هم قلاب مى كنید، ج ) یك یا هر دو دست را در پهلو مى گذارید،  د ) دست به شخصى كه با او صحبت مى كنید، مى زنید، و هـ ) با گوش خود بازى مى كنید، به چانه تان دست مى زنید یا موهایتان را صاف مى كنید.


۴ـ وقتى آرام هستید، چگونه مى نشینید؟


الف ) زانوها خم و پاها تقریباً كنار هم، ب) چهارزانو،

ج ) پاى صاف و دراز به بیرون،   د ) یك پا زیر دیگرى خم


۵ ـ وقتى چیزى واقعاً براى شما جالب است، چگونه واكنش نشان مى دهید؟


الف ) خنده اى بلند كه نشان دهد چقدر موضوع جالب بوده، ب ) خنده، اما نه بلند،

  ج ) باپوزخند كوچك،           د ) لبخند بزرگ،          هـ) لبخند كوچك


۶ ـ وقتى وارد یك میهمانى یا جمع مى شوید؛


الف ) با صداى بلند سلام و حركتى كه همه متوجه شما شوند، وارد مى شوید

ب ) با صداى آرامتر سلام مى كنید و سریع به دنبال شخصى كه مى شناسید، مى گردید

ج ) در حد امكان آرام وارد مى شوید، سعى مى كنید به نظر سایرین نیایید


۷ ـ سخت مشغول كارى هستید، بر آن تمركز دارید، اما ناگهان دلیلى یا شخصى آن را قطع مى كند؛

الف) از وقفه ایجاد شده راضى هستید و از آن استقبال مى كنید

ب ) به سختى ناراحت مى شوید

ج ) حالتى بینابین این دو حالت ایجاد مى شود


۸ ـ كدامیك از مجموعه رنگ هاى زیر را بیشتر دوست دارید؟


الف) قرمز یا نارنجى          ب) سیاه        ج)  زرد یا آبى كمرنگ  د) سبز      

هـ) آبى تیره یا ارغوانى        و) سفید        ز) قهوه اى، خاكسترى، بنفش


۹ ـ وقتى در رختخواب هستید (در شب) در آخرین لحظات پیش از خواب، در چه حالتى دراز مى كشید؟


الف) به پشت        ب) روى شكم (دمر)               ج) به پهلو و كمى خم و دایره اى

د) سر بر روى یك دست         هـ )سر زیر پتو یا ملافه...


۱۰) آیا شما غالباً خواب مى بینید كه:


الف) از جایى مى افتید.      ب) مشغول جنگ و دعوا هستید.  

 ج) به دنبال كسى یا چیزى هستید.       د) پرواز مى كنید یا در آب غوطه ورید.   

 هـ) اصلاً خواب نمى بینید.         و) معمولاً خواب هاى خوش مى بینید


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امتیازات


سؤال اول: الف(
۲ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۶ امتیاز)

سؤال دوم: الف (۶امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۷ امتیاز)، د (۲ امتیاز)، ه (۱ امتیاز)

سؤال سوم: الف (۴ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۵ امتیاز)، د (۷ امتیاز)، ه (۶ امتیاز)

سؤال چهارم: الف (۴ امتیاز)، ب (۶ امتیاز)، ج (۲ امتیاز)، د (۱ امتیاز)

سؤال پنجم: الف (۶ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۳ امتیاز)، د (۵ امتیاز)، ه (۲ ا متیاز)

سؤال ششم: الف (۶ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۲ امتیاز)

سؤال هفتم: الف (۶ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۴ امتیاز)

سؤال هشتم: الف (۶ امتیاز)، ب (۷ امتیاز)، ج (۵ امتیاز)، د (۴ امتیاز)، ه (۳ امتیاز) و (۲ امتیاز)، ز (۱امتیاز)

سؤال نهم: الف (۷ امتیاز)، ب (۶ امتیاز)، ج (۴ امتیاز)، د (۲ امتیاز)، ه (۱ امتیاز)

سؤال دهم: الف (۴ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۳ امتیاز)، د (۵

Admin Logo
themebox Logo