تبلیغات
تنهای عاشق - اثرسجده برانسان

تنهام.....:(

 

بدن شما به طور روزانه مقدار زیادی امواج الکترومغناطیس دریافت می کند. شما امواج الکترومغناطیس را از طریق تجهیزات الکتریکی که استفاده می کنید و نمی توانید کنارهم

بگذارید دریافت می کنید. همچنین از طریق لامپ های روشن که حتی برای یکساعت هم

خاموش نمی شود.شما منبعی هستید که مقدار زیادی امواج الکترومغناطیس شارژمی شوید

بدون این که بفهمید! سردرد هستید! احساس ناراحتی می کنید! تنبلی در کار و درد در مکان های

مختلف! این را فراموش نکنید وقتی بعضی از این علاِِیم را احساس کردید! راه حل همه این ها

چیست!!؟؟یک دانشمند غیر مسلمان (از اروپا) تقیقاتی را شامل یافتن بهترین روش برای

خارج کردن امواج الکترومغناطیسی که به بدن آسیب می رساند را انجام داده است.

با گذاشتن پیشانی تان بیشتر از یک بار بر زمین،زمین امواج الکترو مغناطیس مضر را تخلیه خواهد کرد!این شبیه زمین کردن ساختمان هایی است که احتمال برخورد سیگنال های الکتریکی (مانند رعد و برق)وجود دارد تا امواج از طریق زمین تخلیه شود.

 

بنابراین سر را بر خاک بگذارید تا امواج الکتریکی مثبت تخلیه شود!

آنچه این تحقیق را شگفت انگیز می کند:

بهتر است که پیشانیتان را بر خاک بگذارید!بهترین راه که پیشانیتان را برخاک بگذارید حالتی است که رو به مرکز زمین باشید  چرا که در این حالت امواج الکترومغناطیس بهتر تخلیه خواهد شد و بیشتر تعجب خواهید کرد وقتی بدانید بر اساس اصول عملی ثابت شده که مکه مرکز زمین است و کعبه درست  مرکز زمین است.

بنا براین سجده در نمازتان :بهترین راه برای تخلیه سیگنال های مضر از بدن است! این همچنین کمال مطلوب برای نزدیکی به قادر مطلق است او که جهان را اینگونه خلاق آفرید!قادرمتعال همواره از ما چیزی را می خواهد انجام دهیم که برای خودمان مفیدوسودمند است.موضوعاتی وجود دارد که دلیل انجام قطعی آن را نمیدانیم اما دیر یا زود ممکن است شما دلیلش را پیدا کنید.درهر حال شما باید به خداوندمتعال ایمان داشته باشید وبدانید هرآن چه برای او انجام میدهید بهترین برای شماست. ما به خاک نمی افتیم تا امواج الکترومغناطیس تخلیه شودبلکه برای اطاعت خدای قادر متعال سجده مکنیم!مابه فرمان خدااعتقاد داریم که همیشه در آن معرفتی است !او همه چیز را می داند !اما از
آن جا که دلیل علمی وجود دارد لا زم است به مردم نشان داده شود تا هر آن چه مسلمانان انجام می دهد را ببینید .این برای همه خوب است.

Admin Logo
themebox Logo